2014-10-29

Delegatura WUOZ w Słupsku

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku

adres: ul. Jaracza 6  76-200 Słupsk

 

 

Kierownik Delegatury

KRYSTYNA MAZURKIEWICZ-PALACZ

KONTAKT:

sekretariat: inspektor Jolanta Barabasz

tel/fax: 59 842 64 34 wew. 31

adres e-mail:slupsk@zabytki.mail.pl

Godziny urzędowania: Poniedziałek – piątek Godz: 7.45 – 15.45 

środa- dzień pracy wewnętrznej, bez obslugi klientów

Kierownik Delegatury przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14.00-15.00

 

Zakres terytorialny Delegatury:

Powiaty: bytowski, człuchowski, lęborski, słupski

Do zadań kierownika Delegatury należy w szczególności:

1) kierowanie i prognozowanie działalności Delegatury;

2) nadzorowanie merytoryczne załatwiania spraw przez pracowników Delegatury i organizacja pracy Delegatury;

3) wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za wyjątkiem decyzji o wpisie zabytku do rejestru;

4) składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie zabytku do rejestru zabytków województwa pomorskiego;

5) przygotowywanie sprawozdań, planów pracy i informacji o potrzebach Delegatury dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DELEGATURY W SŁUPSKU:

1) wieloosobowe stanowisko pracy do spraw zabytków nieruchomych;

2) stanowisko pracy do spraw zabytków ruchomych;

3) stanowisko pracy do spraw zabytków archeologicznych;

4) stanowisko pracy do spraw dokumentacji i archiwum;

5) stanowisko pracy do spraw organizacyjno-kancelaryjnych;

6) stanowisko pracy kierowcy. 

 

RODZAJE ZAŁATWIANYCH SPRAW I WZORY FORMULARZY

REJESTR- WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I ZEZWOLEŃ NA WYCINKĘ DRZEW

 

PRACOWNICY DELEGATURY W SŁUPSKU:

Katarzyna Bartosiewicz 

stanowisko: Inspektor ochrony zabytków

adres e-mail:katarzyna.bartosiewicz@zabytki.mail.pl

tel. 59 842 64 34 wew.38

 

Emilia Depta (zieleń zabytkowa)

stanowisko:inspektor ochrony zabytków

adres e-mail: emilia.depta@zabytki.mail.pl

tel. 59 842 64 34 wew.37

 

Mariusz Kowalski

stanowisko:inspektor ochrony zabytków

adres e-mail:mariusz.kowalski@zabytki.mail.pl

tel. 59 842 64 34 wew.34

 

Katarzyna Poczewska (archeologia)

stanowisko:inspektor ochrony zabytków

adres e-mail:katarzyna.poczewska@zabytki.mail.pl

tel. 59 842 64 34 wew.36

 

Marzena Stanecka Al-Mashareqa (archeologia)

stanowisko: inspektor ochrony zabytków

adres e-mail: marzena.stanecka.al-mashareqa@zabytki.mail.pl

tel. 59 842 64 34 wew. 36

 

Dorota Szulecka

stanowisko:inspektor ochrony zabytków

adres e-mail:dorota.szulecka@zabytki.mail.pl

tel. 59 842 64 34 wew.33

 

Hieronim Bera

stanowisko: kierowca samochodu osobowego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się